Världens språk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5LN133

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5LN133
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Lingvistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan ges som en fristående kurs, som delkurs inom Lingvistik A och inom termin 1 på Språkvetarprogrammet. Den kan dessutom tas som valbar kurs inom Språkteknologiprogrammet och Masterprogrammet i språkteknologi.

Behörighetskrav

Lingvistik I, 7,5 hp, eller motsvarande eller Bantuspråkens struktur, med inriktning på östafrikanska bantuspråk, 7,5 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • förklara termen språktypologi,
  • redogöra för skillnaderna mellan, och ändamålen med följande tre sätt att lingvistiskt klassificera språk: genetisk klassificering, typologisk klassificering och areal klassificering,
  • beskriva och problematisera begreppen språklig ekvivalent och språklig universalie,
  • förstå glossning och kunna tyda glossade språkexempel samt förstå vanliga förkortningar,
  • översiktligt redogöra för "språkens demografi" i världen samt skillnaden mellan språkmångfald ("många språk") och språkfamiljsmångfald ("många språkfamiljer"),
  • redogöra för olika typer av språktypologiska klassifikationssystem, inklusive morfologisk typologi ordföljdstypologi,
  • beskriva begreppet sprachbund och redogöra för några välkända exempel på sprachbund (Balkan, Sydasien),
  • redogöra för beteckningarna markerad och omarkerad samt olika markeringsstrategier i världens språk,
  • redogöra för skillnaden mellan nominativa-ackusativa, ergativa-absolutiva och kluvna ("split ergativity") kasusmarkeringssystem.

Innehåll

Kursen ska ge en introduktion till vad som förenar och skiljer världens språk. Kursens fokus ligger på gemensamma och särskiljande drag i världens språk då det gäller ordförråd, grammatik och ljudstruktur. Frågor rörande språk och kultur, flerspråkighet och språkplanering tas också upp, belysta genom beskrivning och analys av konkreta språksituationer i olika delar av världen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:

1. fortlöpande skriftliga uppgifter;

2. muntlig presentation av grupparbete;

3. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs G på moment 1 och 2 samt VG på moment 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin