Forskningspraktik i kemi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB057

Kod
1KB057
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp kemi. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa hur forskningsarbete och/eller vetenskapligt utvecklingsarbete kan organiseras och genomföras vid en universitetsinstitution, ett företag eller en myndighet.
  • utföra litteratursökningsarbete för att inhämta relevant information inför ett planerat forskningsprojekt.
  • med begränsad handledning självständigt medverka i en väldefinierad vetenskaplig undersökning eller vetenskapligt utvecklingsarbete.

Innehåll

Under ledning av examinationsansvarig forskare/motsvarande skall studenten informeras om forskning-/utvecklingsprojektens mål och metoder vid institutionen/företaget/myndigheten. Den studerande skall ges möjligheter att under handledning få deltaga praktiskt i arbetsplatsens verksamhet. Den studerande skall deltaga i arbetsplatsens interna föreläsningar och seminarier och i andra sammankomster där för arbetsplatsens gemensamma ärenden diskuteras. Den studerande skall läsa in den teoretiska bakgrunden till ett av forsknings- eller utvecklingsprojekten. Litteratur för dessa teoristudier väljs av examinationsansvarig forskare/motsvarande.

Undervisning

Undervisningen ges i form av individuell handledning.

Examination

Examinationsansvarig forskare/motsvarande utformar och genomför examinationen av teoriuppgiften. Det praktiska arbetet skall redovisas muntligt vid institutionen/företaget och i skriftig form enligt anvisningar från handledare. För godkänt betyg på kursen fordras godkänd examination på teoriuppgiften, godkänd muntlig redovisning och skriftlig sammanställning godkänd av examinationsansvarig forskare/motsvarande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin