Nanobioteknik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB457

Kod
1KB457
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 30 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Det övergripande målet med denna kurs är att förmedla grundläggande kunskaper i gränssnittet mellan kemi, fysik och biologi på nanostrukturell nivå med fokus på bioteknologisk användning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för biomolekylers interaktion med ytor av olika kemisk och fysikalisk art.
  • förklara biologiskt och biomimetiskt baserad tillverkning av och applikationer för olika typer av nanostrukturerade system .
  • föreslå metoder för konstruktion av enzymreaktorer och andra biokonjugat på ytor och andra bärare, samt förklara bärarens inflytande på biomolekylens aktivitet.
  • ge exempel på/analysera applikationer inom bioelektronik och förklara de grundläggande principer de är baserade på.
  • använda grundläggande principer inom mikrofluidik för att lösa biotekniska och bioanalytiska problem
  • göra en riskbedömning av ett nanobioteknologiskt projekt.

Innehåll

Exempel på, och tillverkning av, olika typer av nanostrukturerade material med användning och potential inom bioteknik. Användning av biomaterial och biomolekyler som underlag för oorganiska strukturer. Introduktion till ytfysik och biomaterial. Metoder för derivatisering och karakterisering av ytor och andra bärande strukturer. Teori och metoder för studier av biomolekylers interaktion med ytor och fibrer. Tillämpningar inom bioseparation, diagnostik, drug delivery och bioimplantat. Teori för hur lipid/polymerbaserade nanopartiklar kan utnyttjas som modellmembran samt för formulering/administrering av läkemedel. Molekylära avtryck av biomolekyler. Tillverkning och tillämpning av oorganiska repliker av biologiska material. Enzymreaktorer baserade på nanostrukturerade material.

Under kursen ges också träning i muntlig och skriftlig framställning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, demonstrationslaborationer.

Examination

Skriftlig tentamen anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. Skriftlig tentamen motsvarar 6 hp, laborationer och seminarieövningar motsvarar 4 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin