Informationssystem A: Systemutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS024

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS024
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom ämnet informationssystem, samt hur dessa begrepp förhåller sig till varandra
  • beskriva rollen som ämnet informationssystem har inom akademi och samhälle
  • redogöra för olika principer, metoder och modeller för utveckling av informationssystem och dess ingående delar.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • planera, analysera och designa ett mindre systemutvecklingsprojekt, med betoning på samspelet mellan system, utvecklare, användare, verksamhet och andra relevanta intressenter,
  • självständigt författa och muntligt presentera ett PM inom ämnet informationssystem utifrån ett givet tema med användning av vetenskapliga källor.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • diskutera rollen som ämnet informationssystem har i akademi och samhälle,
  • översiktligt värdera informationssystems kvalitet med utgångspunkt från olika kvalitetsbegrepp kopplade till IT, människor och organisationer,
  • utifrån praktiska övningar reflektera kring teorier och begrepp inom ämnet informationssystem.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala begrepp inom ämnet informationssystem med speciellt fokus på systemutveckling. Studenterna arbetar med teori, praktiska övningar och reflektion. Med avstamp i IT och Internets historia behandlar kursen informationssystem samt systemvetarrollen. I samband med detta speglas rollen som informationssystem har i akademi och samhälle. De grundläggande begreppen data, information och kunskap beskrivs och kopplas till IT-system, informationssystem och verksamhet. Begrepp som systemkvalitet, informationssäkerhet, risker med IT, användbarhet och organisatoriskt värde behandlas liksom tekniska aspekter på informationssystem. Principer och metoder för utveckling av informationssystem behandlas. I kursen presenteras olika systemutvecklingsmodeller, t.ex. vattenfallsmodellen, prototyping och agila modeller. Systemutvecklingsprocessen består av flera olika aktiviteter, såsom problemanalys och kravspecifikationer kopplade till funktionsorienterade metoder för att identifiera funktionella och icke-funktionella krav. Dessa teoretiska kunskaper i systemutveckling kopplas till praktiskt genomförande i form av projektarbete där studenterna arbetar i grupp.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska moment, inlämningsuppgifter och tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin