Bioteknisk metodik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB412

Kod
1KB412
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp inom programmet inklusive Cellbiologi, Bioorganisk kemi samt Bioinformatisk strukturbiologi.

Mål

Studenten skall i kursen få både teoretiska och praktiska färdigheter inom bioteknisk metodik. Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • isolera, identifiera och karaktärisera biomolekyler med tonvikt på proteiner.
  • planera och genomföra egna praktiska projekt i grupparbetesform.
  • kritiskt utvärdera experimentella resultat, diskutera för- och nackdelar med olika metoder samt kunna föreslå alternativa metoder.

Innehåll

Strategier och metoder för isolering och karaktärisering av biomolekyler (kromatografi, elektrofores, spektroskopi, mm). Framställning av rekombinanta proteiner. Skräddarsydda proteiner. Kvalitativa och kvantitativa studier av biomolekylära interaktioner och mekanismer, struktur-funktionssamband, enzymkinetik. Membranbiokemi. Laborationer: Laborationsdelen genomförs i form av realistiska projekt i mindre grupper där grundläggande metoder för expression, separation och analys ingår. I projekten ingår också försöksplanering, inhämtning av information, sammanställning och utvärdering av erhållna resultat.

Undervisning

Föreläsningar och laborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut. I kursen ingående övningar och laborationer är poängsatta med 2 hp. Slutbetyget bygger på en sammanvägning av resultatet från det skriftliga provet och resultatet från övningar/laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin