Kvantmekanik och kemisk bindning II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB502

Kod
1KB502
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Genomgången Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva kemisk bindning i fleratomära molekyler utifrån molekylorbitalbegreppet
  • beskriva grunderna för växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia
  • redogöra för de vanligaste spektroskopiska metoderna och använda dessa för att lösa tekniska och vetenskapliga problem
  • redogöra för tillämpningar inom teknik och samhälle

Innehåll

Molekylorbitaler, bindande och antibindande orbitaler. Pi-elektronteori. Valensbindningsmodellen. Orienterande om beräkningskemi. Spektroskopisk mätmetodik. Absorption och emission av strålning. Raman-teknik. Rotations- och vibrationsspektroskopi, elektroniska övergångar . Fluorescens och fosforescens. Laser. Magnetisk resonans. Tillämpning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, projekt och laborationer.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller i slutet av kursen. Skriftligt prov motsvarar 4 hp. Laborationerna och projekt motsvarar 1 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin