Kvalitetssäkring i systemutveckling

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS224

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS224
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Allmänt

Kursen ingår i följande utbildningsprogram:

  • Kandidatprogram i systemvetenskap, inriktning programvaruteknik, 180 hp.

Ges även som fristående kurs

Behörighetskrav

30 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Beskriva förutsättningar för kvalitetssäkring i systemutveckling, både med avseende på verksamhetsaspekter och programvarutekniska aspekter

* Redogöra för etablerade modeller och metoder för utvärdering av IT-system och systemutvecklingsprocesser

* Relatera olika kvalitetsaspekter inom systemutvecklingssammanhang till varandra.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Konfigurera och genomföra automatiserad testning av programvara

* Planera och implementera tester i programkod

* Utvärdera informationskvalitet, programvarukvalitet och verksamhetsnytta

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

* Värdera kvalitetsbrister i systemutvecklingsprocesser och deras implikationer för människor och organisationer

* Värdera hur mycket testning som är lämplig i olika systemutvecklingssituationer

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en bred förståelse för området kvalitetssäkring i systemutveckling. Kursen tar utgångspunkt i väletablerad forskning kring informationssystemkvalitet och belyser närmare tre delområden: 1) Informationskvalitet, 2) programvarukvalitet och 3) verksamhetsnytta. Delområde 1 innefattar övergripande definitioner av kvalitet hos informationssystem, samt strategier för upprätthållande av kvalitet för system som är i dagligt bruk. Delområde 2 behandlar kvalitetssäkring ur ett tekniskt perspektiv. Delområde 3 behandlar kvalitetssäkring från ett verksamhetsperspektiv, mer specifikt genom utvärdering av hur informationssystem (och kvalitetsbrister i sådana) bidrar till eller motverkar verksamhetsmål.

Moment 1: Informationskvalitet 1,5 hp

Momentet behandlar kvalitetsbegreppet inom ämnet informationssystem, samt olika perspektiv på kvalitet i konceptuella modeller. Vidare behandlar momentet processer för att upprätthålla och förbättra kvalitet i informationssystem.

Moment 2: Programvarukvalitet 3 hp

I detta moment behandlas kvalitetssäkring från ett programvarutekniskt perspektiv. Olika aspekter av programvarukvalitet behandlas, samt verktyg och strategier (t ex versionshantering, continuous integration och automatiserad testning) för kvalitetssäkring i samband med programvaruutveckling.

Moment 3: Verksamhetsnytta 3 hp

IT i verksamheter syftar i slutändan till att skapa nytta för verksamheten. I detta moment behandlas utvärdering av hur informationssystem bidrar till eller (på grund av brister) motverkar verksamhetsmål.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, projektarbete och tentamen. Obligatoriska undervisningstillfällen förekommer.

För betyget Godkänd på hel kurs krävs att samtliga moment är godkända. För betyget Väl godkänd krävs dessutom väl godkänt på tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på Campus Gotland samt som distanskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin