Gränssnittsprogrammering II

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD003

Kod
1MD003
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Människa-datorinteraktion A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Gränssnittsprogrammering I. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Förklara vikten av separering av innehåll och presentationen, s.k. model-view;

Sammanfatta och presentera sitt och gruppens arbete, i diskussioner och seminarier;

Skapa program som ger användaren möjlighet att ångra val;

Att skapa situationsanpassade lösningar där programmet på ett fördefinierat sätt dynamiskt ändrar utseende och beteende, till exempel baserat på användningen;

Identifiera och urskilja användbarhetsproblem i en given lösning, samt föreslå alternativa strategier;

Använda komplex 2D-grafik istället för att använda färdiga bibliotekskomponenter;

Modellera och skapa egna sammansatta komponenter, där återanvändning och anpassningsbarhet är i fokus;

Jämföra och kontrastera alternativa tekniker att konstruera gränssnitt.

Innehåll

Syftet med denna kurs är att ge kunskaper nödvändiga för att kunna konstruera grafiska användargränssnitt inom domäner med höga krav på interaktion och presentation.

Fokus ligger på att skapa förståelse för och praktisk färdighet i ett antal strategier för att lösa komplexa gränssnittsproblem, t.ex. effektiv presentation av simulation eller spel. Betoning kommer även ges åt design och formgivning, så att god användbarhet kan uppnås.

Hantering av komplex modell-vy, ångra, dra släpp, designmönster för grafiska gränssnitt, konstruktion av gränssnitt under run-time, tekniker för snabba uppdateringar av gränssnitt, 2D-grafik i komplexa komponenter.

Undervisning

Kursen är praktiskt inriktad vilket medför att stor del av kunskapen inhämtas via enskild och gruppvis programmering.

Examination

Gruppvis lösning av inlämningsuppgifter, närvaro på seminarier, redovisning av individuell insats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin