IT i samhället

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT012

Kod
1DT012
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursen ska ge en betydande teoretisk och praktisk kunskap om samspelet mellan teknik, användare och organisation baserat på relevanta kunskaper inom människa-datorinteraktion, psykologi och systemkonstruktion samt erfarenhet av hur systemutvecklingsprojekt bedrivs i praktiken i samhället.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Samarbeta i ett stort projekt med en extern uppdragsgivare, samt inför denne presentera en professionell lösning, både skriftligt och muntligt.
  • Hantera, ta ställning till och analysera ett mycket komplext och mångfacetterat problem på ett konstruktivt sätt i en projektgrupp.
  • Värdera, kritisera och ta ställning till lösningar på IT-relaterade problem från perspektiv såsom etik, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ekonomi och nytta.
  • Illustrera, visa och beskriva erfarenheter från arbete i mångkulturella distribuerade projekt.
  • Värdera och analysera sina färdigheter och sin kompetens i att arbeta mångkulturella distribuerade projekt, samt utarbeta strategier som stärker kompetensen livslång lärande.

Innehåll

Kursen innehåller moment som kulturell kompetens, presentationsteknik, informationskompetens, intervjuer, kommunikation i projektgrupp, med användare och relevanta experter, samt resonemang om moraliska och etiska frågor.

Ett konkret projekt med verkliga användare kommer att löpa som en röd tråd i kursen där ett aktuellt problem kommer att belysas med tanke på de olika kursmålen. I detta kommer även rapportskrivning och muntlig presentation att ingå.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Examination

Det gemensamma projektet omfattande 9 hp examineras med deltagande och rapport. Den individuella delen examineras med uppgifter och omfattar 6 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin