Krav inom agil utveckling

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD200

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD200
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Människa-datorinteraktion A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp. 15 hp människa-datorinteraktion på avancerad nivå, eller 30 hp inom datavetenskap/systemvetenskap inklusive Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och tillämpa insamling och hantering av användares och andra intressenters krav;
  • beskriva förutsättningar för mätbarhet av både funktionella och icke-funktionella krav;
  • beskriva och tillämpa användbarhets- och utvärderingsarbete i agila systemutvecklingsprojekt;
  • kritiskt redogöra för, kategorisera och kontrastera agil utveckling mot andra systemutvecklingsmodeller och motivera och försvara sin analys i tal och skrift;
  • anpassa systemutvecklingsmodeller, roller och processer till rådande förutsättningar, givet målet att leverera en slutprodukt som svarar mot de tilltänkta användarnas behov.

Innehåll

Kursen ger praktisk kunskap i hur man tillämpar teorier från människa-datorinteraktion i agila systemutvecklingsprocesser för att skapa datoriserade system och verktyg som svarar mot de tilltänkta användarnas behov. Ämnen som tas upp är:

Introduktion till användbarhet, användarcentrerad design, systemutveckling och systemutvecklingsprocesser. Agil utveckling, analys av användningssammanhang, kravspecifikationer och kravhantering, användningsfall. Tekniker för observationsintervju, kontextuell design, prototyping och deltagande design. Utvärderingsmetoder. Specifikation av roller och processer för användarcentrerad systemdesign.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och grupparbete.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av individuella inlämningsuppgifter och grupparbete. Frivillig hemtentamen för högre betyg.

Förnyat prov för högre betyg (plussning) är inte tillåten på kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD000 Användarcentrerad systemdesign.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin