Lågnivå-parallellprogrammering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL550

Kod
1DL550
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp datavetenskap inklusive en fortsättningskurs i programmering samt programmering i C. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara centrala problem inom parallellprogrammering såsom datadistribution, lastbalansering, låsning och synkronisering
  • konstruera parallella algoritmer, dvs. identifiera parallellism i en given algoritm, implementera denna parallellism samt identifiera faktorer som begränsar parallellismen i ett program eller algoritm
  • jämföra olika modeller för högprestanda parallellprogrammering, t.ex. med avseende på prestanda och effektivitet i utvecklingen
  • använda olika modeller för parallellprogrammering och välja lämplig modell utifrån givna förutsättningar som t.ex. datorarkitektur, tillämpning och effektivitet

Innehåll

Introduktion till parallellprogrammering och hårdvara. Centrala problem såsom datadistribution, lastbalansering, låsning och synkronisering. Algoritmer för parallelprogrammering samt faktorer som begränsar parallellism. Modeller för parallellprogrammering, deras för- och nackdelar, jämförelser mellan olika modeller.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällen kan förekomma.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter och projekt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin