Projekt DV

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT054

Kod
1DT054
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

150 hp datavetenskap, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Kurser i programmering, algoritmer och datastrukturer, operativsystem och datakommunikation måste ingå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • arbeta för ett konstruktivt samarbete utifrån olika samarbetsroller.
  • delta i genomförandet av ett realistiskt programutvecklingsprojekt med externa intressenter och kravställare.
  • redogöra för hur ett stort programutvecklingsprojekt drivs från planering till genomförande.
  • avgränsa en öppen uppgift, följa en lämplig projektarbetsmetodik och utföra planering efter den så att det kan genomföras inom givna ramar.
  • använda moderna konstruktionsprinciper och programmeringsmetoder.
  • redogöra för och reflektera över sin egen roll i projektgruppen och i utvecklingsprocessen.

Innehåll

Breddning och fördjupning av kunskaper inom områdena:

  • Distribuerade system, t.ex. distribuerade operativsystem, distribuerade databaser, feltolerans, atomära händelser och synkronisering.
  • Projektarbetsmetodik, omfattande planeringsmetoder för projekt, arbetsmetoder inom datateknik, projektrapportering, dokumentation och rapportskrivning.

Undervisning

Kursen drivs i projektform med komplettering av föreläsningar, gästföreläsningar och studiebesök efter önskemål från deltagarna och baserat på det aktuella problemet. Moment med obligatorisk närvaro kan förekomma.

Examination

Genomfört projekt och skriftliga och muntliga rapporter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen är tänkt att läsas omedelbart före examensarbetet för masterexamen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin