Vetenskaplig visualisering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD389

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD389
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Programmeringsteknik, 5 hp, och Beräkningsvetenskap II. Beräkningsvetenskap II kan bytas ut mot Numeriska metoder och simulering, 5 hp, Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp, eller Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva dataflödet i ett visualiseringssystem,
  • redogöra för metoder som transformerar data och information till visuella representationer,
  • använda och programmera avancerad programvara för varierande visualiseringstekniker.

Innehåll

Visualiseringens olika steg. Datarepresentation och visualisering av skalärer. Vektor- och tensor-visualisering. Flerdimensionell visualisering. Stereorepresentation. Aspekter på perception i visualisering. Informationsvisualisering. Olika återgivningstekniker för visualisering av volymdata, t ex så kallad 'splatting' och genom iso-ytor.

I kursen ingår olika projekt där programvara för avancerad visualisering används.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt laborationer och inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin