Biofysikalisk kemi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB468

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB468
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp varav 60 hp kemi inklusive 15 hp biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de olika interaktioner som är viktiga vid bildning av strukturer i biologiska system och hur termodynamiska parametrar kan mätas.
  • redogöra för grundläggande begrepp inom statistisk termodynamik och molekylsimulering samt tillämpa detta på makromolekylära system.
  • redogöra för strukturer och funktioner hos biologiska membraner, samt modellsystem och relevanta metoder för studier av dessa.
  • förklara och tillämpa metoder för bestämning av funktionell molekylmassa för biologiska makromolekyler i lösning samt bestämning av jämvikts- och hastighetskonstanter för makromolekyl-ligandinteraktioner.
  • tillämpa spektroskopiska metoder för att studera strukturer och funktioner i biologiska system

Innehåll

Biologiska makromolekylers struktur. Statistisk termodynamik speciellt applicerad på biologiska system, makromolekyler i lösning, konformationsjämvikter, membranjämvikter, ligandbindning och kooperativitet. Mikrokalorimetri. Membranstrukturer. Metoder för att studera jämviktsläge och hastighet för association-dissociationsförlopp. Membranproteiner och membrantransport. Spektroskopiska metoder: UV-vis spektroskopi,fluorescens, EPR, och NMR med biokemisk inriktning. Fysikaliska metoder för studier av biologiska makromolekylers interaktion. Transportprocesser med relevans i biologiska system och experimentell biokemi. Bestämning av funktionell molekylmassa i lösning med spridningsmetoder och sedimentation. ​Molekyldynamik och Monte-Carlo-simulering.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer samt projektarbeten med presentationer. Kommunikationsträning integrerat med övriga kursmoment.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 6 hp. Laborationerna motsvarar 4 hp. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin