Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV015

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV015
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Geovetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Fluidmekanik, 5 hp och Elektromagnetism I, 5 hp.

Mål

Studenten ska genom kursen förvärva grundläggande kunskaper i meteorologi, hydrologi av betydelse för ingenjörer verksamma inom miljöområdet, samt metodologisk färdighet med fokus mot miljöundersökningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande meteorologiska processer, atmosfäriska rörelsesystem på olika skalor, och jordens klimat
  • beskriva vattnets kretslopp och de olika hydrologiska processer som utgör detta kretslopp
  • tillämpa grundläggande hydrologisk och meteorologisk teori genom beräkningar
  • planera, genomföra och analysera meteorologiska och hydrologiska mätningar samt presentera resultaten

Innehåll

Atmosfärens allmänna cirkulation och vattnets kretslopp. Energibalansen i atmosfären och hydrosfären. Atmosfärens uppbyggnad och vertikala struktur. Atmosfärisk termodynamik. Stabilitet. Grundläggande atmosfärsdynamik. Strålning genom atmosfären. Nederbörd (bildning och fördelning). Strömning i atmosfären nära markytan. Jordens klimat (Köppen) och klimatologisk statistik. Snösmältning, mark- och grundvattenströmning, vattenföring i vattendrag och avrinningsbildning. Vattenbalansekvation. Vattenresurser och vattenresursförvaltning ur ett avrinningsområdesperspektiv. Mänsklig påverkan på vattnets kretslopp och klimatet. Mätmetoder, instrumentens fysiska mätprinciper, datainsamlingssystem (loggerkunskap), mätningars representativitet. I kursen ingår även hydrologiska fältmätningar samt en miljörelaterad undersökning som ska genomföras utom- eller inomhus.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer, övningar, fältarbete och exkursioner.

Examination

Skriftligt tentamen (8 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av den miljörelaterade undersökningen, laborationer och praktiska övningar (7 hp). Under kursen ges en dugga vilken ger möjlighet till poäng som kan tillgodoräknas vid ordinarie tentamen samt första ordinarie omtentamenstillfället.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin