Bioinformatik på nätet

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG425

Kod
1BG425
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp biologi alternativt 45 hp biologi och 15 hp kemi eller geovetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • Söka efter biologisk information på webben.
  • Använda enkla datorbaserade verktyg för studier av DNA-sekvenser och proteinstrukturer.
  • Lösa biologiska problem med hjälp av bioinformatiska verktyg.
  • Tolka resultat vid användning av datorbaserade metoder.

Innehåll

Följande problemområden ingår: Sammanställning av sekvensdata. Grundläggande sekvensanalys. Databaser och databassökningar. Mönster i DNA-sekvenser. Sekundärstrukturer. Proteiners tredimensionella strukturer. Linjeringar. Fylogenetiska rekonstruktioner. Metaboliska rekonstruktioner.

Undervisning

Undervisningen ges i form av en serie problembaserade datorövningar.

Examination

Problembaserade datorövningar (3 hp). Dessutom anordnas ett övergripande prov vid slutet av kursen (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin