Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT067

Kod
1DT067
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Allmänt

Kursen ges inom ämnesstudier i teknik med inriktning mot datateknik i ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Behörighetskrav

Minst 45 hp inom matematik och datavetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • planera undervisning i teknik med inriktning mot datateknik utifrån aktuella styrdokument
  • redogöra för karakteristiska drag i skolelevers lärande av datalogiska begrepp och metoder
  • visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom teknikämnet med inriktning mot datateknik och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevernas förutsättningar för lärande
  • genom olika examinationsformer bedöma och värdera elevers lärande och utveckling i datorteknik
  • söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

Innehåll

  • Ämnesdidaktik/metodik i datateknik
  • Begreppsförståelse i datateknik
  • Betyg och bedömning på programmering
  • Söka, sammanställa och kommunicera relevant vetenskaplig didaktisk litteratur

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer

Examination

Muntliga och skriftliga examinationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin