Introduktion till datorbaserade reglersystem

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1RT485

Kod
1RT485
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Envariabelanalys och Linjär algebra II

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • definiera grundläggande reglertekniska begrepp
  • beräkna samband mellan olika modellrepresentationer, i diskret och kontinuerlig tid
  • analysera linjära tidsinvarianta system med avseende på relevanta egenskaper
  • utforma och implementera enkla regulatorer

Innehåll

Modellrepresentationer: Tillståndsbeskrivningar och tillståndsekvationens lösning i diskret och kontinuerlig tid. Sampling. Överföringsfunktioner och -operatorer. Övergång från överföringsfunktion till tillståndsform och vice versa.

Systemegenskaper: Styrbarhet och observerbarhet. Statisk förstärkning. Stegsvar och impulssvar i diskret och kontinuerlig tid. Frekvensegenskaper. Stabilitet i diskret och kontinuerlig tid; asymptotisk stabilitet, insignal-utsignalstabilitet, Nyquistkriteriet.

Regulatordesign: Polplacering med tillståndsmetoder. Tillståndsåterkoppling med observatör. PID-regulatorer. Stabilitetsmarginaler. Känslighetsfunktionerna. Begreppet robusthet. Datorimplementering (sampling, vikningseffekten, etc.).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp), samt laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Denna har överlappande innehåll med kurserna Reglerteknik I 5 hp (1RT490), Reglerteknik 6 hp (1RT491), Reglerteknik 4,5 hp (1TV231), Reglerteknik 4,5 hp (1MB290), Reglerteknik 6 hp (1TT491) samt Återkopplade system och reglerteknik (1TS150), och kan inte räknas in i examen tillsammans med någon av dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin