Praktik inom informationssystem

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS240

Kod
2IS240
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

45 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • översiktligt beskriva yrkesroller på praktikplatsen och de kunskaper och färdigheter som krävs av dessa i verksamheten,
 • beskriva hur metoder och verktyg används och stödjer arbetsuppgifter på praktikplatsen,
 • beskriva datainsamlingsmetoder för att samla empiriskt material under praktiken,
 • beskriva metoder och strategier för problemlösning på praktikplatsen,
 • beskriva hur test och kvalitetsmått används i olika utvecklingssituationer på praktikplatsen,
 • beskriva principer och tekniska lösningar för informationsdelning och informationsspridning på praktikplatsen.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • använda färdigheter från den egna utbildningen för att lösa praktiska arbetsuppgifter,
 • systematiskt samla data som kan användas i forskningssyfte,
 • dokumentera processer och metoder på praktikplatsen.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

 • reflektera kring etiska frågeställningar kopplade till informationssystem,
 • reflektera kring insamling av data och datainsamlingsmetoder utifrån etiska aspekter,
 • reflektera över den egna kompetensen i relation till praktikplatsens verksamhet.

Innehåll

Praktik kan genomföras inom organisationer i Sverige eller utomlands som erbjuder arbetsuppgifter som är relevanta för studenter inom informationssystem och deras framtida yrkesverksamhet. Praktik kan endast ske inom en organisation som är godkänd av institutionen. Studenten söker själv sin praktikplats med stöd av kursansvarig. Studenten ska både delta i verksamheten vid praktikplatsen och utifrån kursmaterial beskriva och reflektera över praktikplatsens verksamhet. Praktiken omfattar normalt fyra dagar i veckan under en termin och en dag i veckan används normalt för att läsa och relatera kursmaterial till praktiken. Under terminen anordnas seminarier där studenter och lärare träffas för att diskutera kursmaterialet och dess kopplingar till praktikplatsen. En viktig del av praktiken är att studenten ges möjlighet att prova på, diskutera och reflektera kring hur data kan samlas in under praktikperioden som t ex kan användas i en senare uppsats.

Undervisning

På praktikplatsen utses en handledare med ansvar att introducera, instruera, följa upp och stödja praktikanten i arbetet. Handledare, praktikant och lärare upprättar tillsammans en plan för hur praktiken ska genomföras. Handledarens yrkeserfarenhet är en viktig resurs under praktiktiden där handledaren kontinuerligt diskuterar yrkesrollen. Under seminarierna diskuteras kursmaterialet och dess kopplingar till praktikplatsen.

Examination

Kursen examineras genom seminarier, skriftliga rapporter och godkänd praktik.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin