Toxikologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG209

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG209
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande toxikologiska principer samt beskriva hur olika kemikalier tas upp, omsätts och elimineras från kroppen
  • redogöra för olika organs betydelse vid detoxifiering/toxifiering av kemikalier, samt mekanismer vid kemikalieinducerad neurotoxicitet och endokrin toxicitet
  • redogöra för olika beteendetester och deras betydelse för att upptäcka olika neurologiska och endokrinologiska störningar
  • förklara och diskutera när olika kemikalier kan vara som mest toxiska, vilka mekanismer som ligger bakom störningarna och hur olika kemikalier kan samverka under utvecklingen för att inducera skador
  • redogöra för olika genetiska testmetoder, samt skador efter olika typer av joniserande strålning
  • tillämpa och kritiskt granska olika toxikologiska frågeställningar och deras koppling till olika riskbedömningskriterier

Innehåll

Allmänna toxikologiska principer och disposition av toxiska ämnen. Momentet innefattar grundläggande beskrivning hur ämnen absorberas, distribueras och elimineras från kroppen. Momentet innehåller kännedom om toxikokinetiska modeller och biotransformations processer.

Toxicitet i specifika målorgan - effekter och mekanismer: Momentet innefattar grundläggande toxikologisk kunskap om kemikaliers inverkan på centrala organ som är av betydelse för ämnens upptag/eliminering och detoxifiering/toxifiering. Grundläggande kunskap om hur kroppens kommunikationssystem, nervsystemet och det endokrina systemet påverkas av kemikalier.

Beteendetoxikologi: Momentet innefattar grundläggande beteendetoxikologisk kunskap, hur man med olika beteendetekniker kan upptäcka kemikalier som ger funktionella störningar

Utvecklingstoxikologi: Momentet innefattar grundläggande kunskap om olika utvecklingsfaser; embryonal- och fosterutveckling, utveckling under nyföddhetsperioden. Kritiska utvecklingsfaser då teratogena skador och funktionella störningar induceras.

Genetisk toxikologi och joniserande strålning: Momentet innefattar grundläggande kunskap om genetiskt inducerade skador och generella genetiska testmetoder, samt mekanismer vid kemisk inducerade skador och skador efter joniserande strålning.

Toxikologi i samhället: Miljötoxikologi, livsmedelstoxikologi, klinisk toxikologi, epidemiologi, riskbedömning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter och laborationer. Deltagande i seminarieserien, litteraturuppgiftens delar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Laborationer 4 hp; Litteraturuppgift 1 hp.

Delkursen teori examineras genom skriftlig tentamen.

Delkursen laborationer fordrar genomförda laborationer och skriftliga laborationsrapporter.

Delkursen litteraturuppgift fordrar skriftlig och muntlig presentation av litteraturuppgift.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övergångsbestämmelser

Kan ej samtidigt tillgodoräknas i examen med 1BG381 Toxikologi D.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin