Floristik, påbyggnad

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG612

Kod
1BG612
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp i biologi, varav minst 3 hp i floristik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utan särskild bestämningslitteratur identifiera de vanligaste kärlväxterna i den nordiska floran
  • med bestämningslitteratur identifiera alla i Norden och Nordeuropa förekommande kärlväxter
  • utföra inventeringar och känna igen och karaktärisera vanliga biotoper med avseende på kärlväxtflorans sammansättning
  • beskriva kärlväxtflorans geografiska utbredning i Norden
  • i detalj redogöra för kärlväxters utseende och byggnad
  • använda morfologisk terminologi för att beskriva kärlväxter och deras delar

Innehåll

Kursen är indelad i två delar, den senare med två alternativa inriktningar. Floristik och bestämningsövningar i olika biotoper på Gotland. Bestämningsövningar och inventeringsuppgifter, självständigt och i grupp, med studier av floran både på fastlandet och på Gotland, eller en självständig inventering av kärlväxtfloran inom ett på förhand avgränsat område i Norden.

Undervisning

Undervisningen sker nästan uteslutande i fält i form av demonstrationer, bestämningsövningar och inventeringsuppgifter. Den självständiga inventeringsuppgiften, som ges som ett alternativ under kursens andra del, måste på förhand godkännas av kursansvarig lärare och ska utföras och redovisas enligt en på förhand uppgjord plan.

Examination

Enskilda bestämnings- och inventeringsprov sker under kursens gång (3 hp) och i slutet av kursen (4,5 hp). Vid val av självständig inventering ersätter inventeringsrapporten (4,5 hp) provet i slutet av kursen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kurserna 1BG220 Floristik, kärlväxter och 1BG612 Floristik, påbyggnad kan tillsammans tillgodoräknas i examen med 12,5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin