Bibliografiskt projekt

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB786

Kod
1MB786
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp godkända kurser inom Civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa på fördjupade teoretiska kunskaper inom ett individuellt valt område inom molekylär bioteknik eller bioinformatik
  • söka, värdera och sammanställa relevant litteratur inom eget valt forsknings- eller utvecklingsområde
  • kritiskt värdera olika metoder och teorier i relation till valt ämne, problem och källa
  • med korrekt språk enligt instruktioner sammanställa den valda, relevanta litteraturen i en rapport med referenser
  • presentera data i form av tabeller och figurer
  • beskriva skillnader mellan referat, citat och plagiat

Innehåll

Litteratursökningar på bibliotek och i databaser på Internet. Intervjuer av forskare och lärare. Framställning av skriftlig rapport.

Undervisning

Självständigt arbete under handledning av kursansvarig lärare.

Examination

Skriftlig rapport utformad enligt anvisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin