Galaxernas fysik

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA260

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA260
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp varav 30 hp matematik och 60 hp fysik inklusive Astrofysik I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för galaxernas rymdfördelning, uppkomst och utveckling
  • redogöra för galaxernas innehåll av stjärnor, gas, stoft och mörk materia
  • redogöra för fysiken kring aktiva galaxkärnor och supermassiva svarta hål
  • redogöra för observationella metoder för att studera galaxer vid olika kosmiska epoker
  • utföra beräkningar inom extragalaktisk astronomi
  • identifiera lämpliga forskningsartiklar om ett givet extragalaktiskt forskningsfält, samt kunna sammanfatta och presentera innehållet i dessa
  • analysera observationell data relevant för extragalaktisk astronomi och dra slutsatser från dessa
  • föreslå strategier för observationer och teoretiska modeller som kan leda till ny kunskap om olösta problem inom extragalaktisk astronomi

Innehåll

Vintergatssystemet och den lokala galaxgruppen. Galaxhopar och storskalig struktur. Stjärn-, gas- och stoftinnehåll i olika typer av galaxer. Galaxdynamik. Mörk materia i galaxer. Supermassiva svarta hål och aktiva galaxkärnor. Det intergalaktiska mediet och universums återjonisering. Gravitationslinser. Stjärn- och galaxbildning vid hög rödförskjutning.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och laboration

Examination

Seminarier (2,5 hp), inlämningsuppgifter (2,5 hp), laboration (2,5 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av litteraturuppgift (2,5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin