Projekt i fysik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA523

Kod
1FA523
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Mekanik I-III, Elektromagnetism I, Vågor och optik, Termodynamik, Kvantfysik eller motsvarande. Beroende på projekt krävs även Fasta tillståndets fysik eller Kärn- och partikelfysik.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa tidigare kunskaper i fysik för att utföra ett projekt med en simulering, ett experiment eller en litteraturstudie inom fysikområdet
  • använda kunskap från angränsande vetenskapliga områden för att fördjupa förståelsen för fysiska fenomen
  • värdera egna och andras mätningar och resultat inom fysik
  • värdera nya rön genom att kritiskt använda teknisk och fysikalisk litteratur och databaser
  • författa en projektplan, regelbundet följa upp utfallet, samt vid behov revidera planen
  • redogöra för sina resultat och slutsatser i olika former.

Innehåll

Inledande orientering om hur projekt med flera personer planeras, organiseras, genomförs och redovisas.

Två projekt med utveckling av en simulering, ett experiment eller en bedömning av ett givet fysikalisk arbete / litteratur skall utföras inom två av följande områden:

1) Klassisk fysik

2) Kvantfysik med inriktning mot atom och molekylfysik

3) Kvantfysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

4) Kvantfysik med inriktning mot Kärn- och partikelfysik

5) Astrofysik

6) Energi

7) Kosmologi

8) Meteorologi eller Geofysik

Studenterna ges stor frihet att realisera egna idéer. Ansvarig lärare godkänner projektförslaget efter bedömning av svårighetsgrad och resurstillgång

Projekten utföres tidsmässigt efter varandra med en projektredovisning av det första arbetet efter halva kurstiden.

Undervisning

Projektarbete under handledning av lärare eller forskare.

Examination

Såväl utförande i relation till arbetets komplexitet och upprättad projektplan som projektredovisningen är betygsgrundande, med samma vikt. Varje projekt motsvarar ett kursmoment om 2,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin