Kärnfysik för nyfikna

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA319

Kod
1FA319
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Målgrupp är alla nyfikna som vill lära sig grunderna i kärnfysik och kunna använda dessa kunskaper för att förstå principerna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • använda grundläggande kärnfysikaliska begrepp och samband,
  • redogöra för grundprinciperna för de vanligaste kärnfysikaliska tillämpningarna i samhället: kärnenergi, strålbehandling och nukleärmedicin,
  • använda kärnfysikaliska databaser tillgängliga på Internet för att söka efter information om nukliders egenskaper. skriva kortfattade rapporter om olika kärnfysikaliska tillämpningar.

Innehåll

Grundläggande kärnfysik: nuklider, isotoper, nuklidkarta, kärnans massa, bindningsenergi och stabilitet, radioaktiva sönderfall, naturlig och artificiell radioaktivitet, kärnreaktioner.

Strålningsfysik: joniserande strålning, olika dosbegrepp, kvalitetsfaktorer, strålningsbiologi, vår strålningsmiljö.

Kärnenergi: fissionsreaktorer, reaktorolyckor, kärnbränsleprocesser, transmutation av kärnbränsle, fusionsforskning.

Medicinska tillämpningar: olika metoder för strålbehandling och nukleärmedicinsk diagnostik.

Andra tillämpningar, t.ex. radiometrisk datering, materialtekniska analysmetoder baserade på kärnfysik, syntes av kärnor i universum.

Undervisning

En introduktionsdag med föreläsningar i början av kursen, datorstödda självstudier, studiebesök.

Examination

Aktivt deltagande vid introduktionsdag. Inlämningsuppgifter baserade på kursbokens innehåll, projektuppgifter om kärnfysikaliska tillämpningar och skriftlig redovisning av dessa, studiebesöksrapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin