Utomnordisk fältkurs I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV044

Kod
1GV044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp geovetenskap inklusive 1GV003 Bergarter och jordarter 15 hp eller motsvarande kunskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • i fält observera och dokumentera geovetenskapliga fältförhållanden
  • i fält diskutera och argumentera för olika tolkningar och processer
  • diskutera fältförhållanden/observationer på en professionell nivå
  • skriftligt, muntligt och i skisser och bilder redovisa observationerna.

Innehåll

Fältövningar, exkursioner, studiebesök. Kursen ingår som ett led i internationaliseringen av grundutbildningen. Träning i dokumentation av fältobservationer i text och bild.

Undervisning

Gruppundervisning i fält, exkursioner, seminarier

Examination

Skriftlig/muntlig rapport enligt anvisningar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan vara förenad med vissa rese- och boendekostnader. För den student som ej önskar delta arrangeras alternativ undervisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin