Globalhydrologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY115

Kod
1HY115
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp geovetenskap och 15 hp matematik alternativt 90 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de grundläggande processerna i markytans energibalans
  • genomföra mikrometeorologiska mätningar och dataanalys
  • tolka fältmätningar av vattenföring och grundvattennivåer
  • förklara hur de hydrologiska processerna verkar på regional och global skala i olika klimatområden
  • analysera och tolka klimatdata från globala databaser
  • tillämpa insikten av vattenanvändning och principer av vattenförvaltning i olika sektorer
  • relatera olika former av mänsklig påverkan och klimatförändring på vattenresurser som leder till problem med vattenkvalitet och vattenförsörjning i olika regioner i världen

Innehåll

Mikrometeorologisk teori, energi- och vattenflöden mellan jordytan och atmosfären. Energibalans, avdunstning och nederbörd. Vattenföring och avrinningsbildning. Markvatten och grundvatten; olika akviferer. Mätteknik och analys för yt- och grundvatten.

Hydrologiska processer i olika klimatområden, från pol till ekvatorn. Vattenresurser i ett internationellt perspektiv; gränsvatten och vattengränser. Global vattenbalans. Virtuellt vatten och vattnets fotavtryck. Mänsklig vattenpåverkan, såväl fysisk (fragmentering, fördämning) som kemisk (föroreningar). Vattenanvändning i olika sektorer (kommunalt, industriellt, jordbruk).

Undervisning

Föreläsningar, fältarbete, seminarier, projektarbete.

Examination

Examinationen är uppdelad på skriftlig tentamen 6 hp, seminariepresentationer 1 hp och skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete 3 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin