Miljömätteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1ME412

Kod
1ME412
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Geovetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Två år på kandidatprogrammet i fysik eller kandidatprogrammet i geovetenskap.

Mål

Studenten ska genom kursen förvärva metodologisk färdighet, med fokus mot miljöundersökningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • välja mätlokal och mätmetod lämplig vid olika studier, utomhus eller inomhus
  • mätprinciper som används inom miljömätteknik
  • beskriva mätningarnas representativitet i tid och rum
  • använda datainsamlingssystem
  • bearbeta insamlad mätdata

Innehåll

Kursen utgår från uppgiften att utföra en miljörelaterad undersökning. De olika problemställningarna vid en sådan undersökning behandlas i kursen genom val av mätlokal och sensorer.

Viktiga moment är: Mätningarnas representativitet i tid och rum, behandling av mätdata med hjälp av avståndskorrelation, datainsamlingssystem och databearbetning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete.

Examination

För betyget godkänt krävs att projektarbetet är godkänt (3 hp), samt godkända laborationer (2 hp). För möjlighet till ett högre betyg än godkänt ges ett frivilligt skriftligt prov vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin