Miljöanalys

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY042
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Hållbar utveckling A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Kandidatexamen 180 hp inom något av områdena teknik/naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller historisk-filosofiska ämnesområdet.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva den beslutsfattande processen med koppling till miljöproblem och hållbar utveckling
  • tillämpa miljöanalyscykeln för att identifiera och lösa miljöproblem
  • analysera bedömningskriterier som används i miljöbeslutsfattande med hjälp av tillgängliga miljödata
  • utvärdera olika förhållningssätt till beslutsstöd som stödjer strategier att hantera miljöproblem och relaterade samhällsfrågor, med en analys av fördelar och nackdelar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Innehåll

Grundläggande vetenskaplig teori och metod. Miljöanalyscykeln som en princip för att identifiera miljöfrågor, ge förslag på olika sätt att angripa frågeställningarna samt följa upp utvecklingen i dessa frågor. Introduktion till bedömningsmetoder inklusive cost-benefit-analyser och miljökvalitetskriterier. Exempel kopplat till vatten och energi kommer att användas. Studenterna kommer att utföra sin egen analys av ett ämne och presentera den för sina kurskamrater.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och litteraturstudier.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig och muntlig redovisning av ett individuellt projekt tillsammans med återkoppling som studenten ger på andras skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin