Hydrologi och vattenresursförvaltning

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1HY141

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY141
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp geovetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva vattnets kretslopp och de processer som ingår i detta
  • tillämpa vattenbalansekvationen på hydrologiska frågeställningar i olika rums- och tidsskalor
  • mäta vattenföring i vattendrag
  • beskriva hur mänsklig verksamhet påverkar komponenterna i vattnets kretslopp
  • analysera hydrologisk mätdata och kommunala planer för att utvärdera vattenresursförvaltningen i ett område
  • genomföra och skriftligen rapportera resultatet av ett individuellt arbete

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande processer i vattnets kretslopp såsom nederbörd, avdunstning, förekomsten av markvatten och grundvatten samt avrinning. Processer på avrinningsområdesskala inklusive förekomsten av inströmnings- och utströmningsområden, topografins inverkan på avrinningsbildning samt översvämningar. Inverkan av skogsbruk, jordbruk, städer och vattenreglering på avrinning och vattnets kretslopp. Vattenbalansberäkningar över avrinningsområden och sjöar. Kemiska och fysikaliska processer i sjöar. Vattenplanering i samhället; kommunala planer för vattenförsörjning och vattenrening, betydelsen av EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige och vattenresursförvaltning.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, projektarbete, studiebesök och fältarbete. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Examinationen är uppdelad på skriftlig tentamen (5 hp) och obligatoriska moment och rapporter (5 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin