Praktisk meteorologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME414

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME414
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp kurser i meteorologi, varav 30 hp på avancerad nivå. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för principerna för meteorologiska observationer
  • genomföra en manuell analys av en vädersituation, samt göra en manuell korttidsprognos,
  • redogöra för konceptuella modeller för vädersystem,
  • analysera numeriska väderprognoser samt tolka resultaten och värdera dess tillförlitlighet,
  • redogöra för principerna för fjärranalyssystem samt tolka produkterna från dem och använda dem som prognosverktyg,
  • redogöra för samt använda prognosmetoder på mesoskalan,
  • utifrån numeriskt prognosmaterial formulera en skriftlig landväderprognos med hänsyn taget till "väderspråk" och varningstjänst.

Innehåll

Kursen ger en överblick över samt insikt i det arbetsmaterial och de prognosmetoder som en prognosmeteorolog arbetar med i praktiken. Detta inkluderar: meteorologiska observationer och observationssystem analyser på olika nivåer i atmosfären, tolkning av olika typer av numeriska väderprognoser, metoder för att inkludera mesoskaliga effekter i en väderprognos konceptuella modeller för vädersystem, meteorologisk fjärranalys för prognosverksamhet, "väderspråk", prognosformulering och varningstjänst.

Undervisning

Föreläsningar, gruppundervisning, redovisningar samt inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (8 hp), Muntlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter ( 2 hp) väderanalys och prognoslaborationer (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Delar av kursen kommer att ges i Stockholm och i samarbete med SMHI samt försvaret.

Deltagande i gruppundervisning är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med vederbörande lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i vissa obligatoriska moment.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin