Energisäkerhet i lokala och globala energisystem

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV334

Kod
1GV334
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive kurser i Beräkningsvetenskap I, programmering/Beräkningsvetenskap II, statistik och elkraftteknik samt minst en av kurserna Energisystemfysik, Teknisk Termodynamik, Strömningsmekanik för energirelaterade tillämpningar. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt analysera och tillämpa begreppet energisäkerhet utifrån olika definitioner, aktörer och dimensioner
  • förklara tillgång, geografisk distribution och användning av fossila och förnybara energiresurser
  • analysera infrastruktur för omvandling av energiresurser till energitjänster med avseende på sårbarhet, tillgänglighet, begränsningar samt ekonomiska, politiska och tekniska risker
  • hantera och värdera analytiska verktyg och indikatorer kopplade till energisäkerhet.
  • praktiskt tillämpa matematiska modeller och prognosverktyg för att göra egna projektioner av historiska trender och utveckingsmönster in i framtiden.
  • definiera och tillämpa begreppet energisäkerhet i en skriftlig analys

Innehåll

Energisäkerhetsbegreppets historia, definitioner och dimensioner. Egenskaper hos kvantitativa och kvalitativa indikatorer för energisäkerhet. Olika metoder för att detektera, verifiera och utvinna olika energiresurser samt geologiska, miljörelaterade och politiska begränsningar vid exploatering. Uppbyggnad av och egenskaper hos energisystem, som t.ex. Europas naturgassystem eller Sveriges elnät. Tillämpning av scenarier, tidsseriemetoder och andra prognosverktyg för att kunna göra egna framtidsprognoser samt kritiskt granska andras projektioner. Infrastruktur och säkerhet samt risker förknippade med olika energiresurser. Samhällets beredskap och ansvarsfördelning vid krissituationer. Politiska konflikter och risker relaterade till energiresurser. Ekonomiska import och exportförhållanden. Nationella policyer och strategier för energisäkerhet.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, obligatoriska seminarier och återkoppling på redovisningar med opposition. Handledning och återkoppling på självständig skriftlig rapport. Inlämningsuppgifter, varav minst en i MATLAB eller annat scriptspråk.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (2 hp), individuell rapportskrivning med seminarium, muntlig och skriftlig presentation med opposition (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med 1FA334 Energisäkerhet i lokala och globala energisystem 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin