Projektledning och ledarskap

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG200

Kod
1TG200
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för teknikvetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • planera, leda, genomföra och dokumentera ett projekt,
 • redogöra för vad som händer i den gruppdynamiska processen samt för individens roll i den gruppdynamiska processen,
 • redogöra för förutsättningar för direkt och klar kommunikation på individnivå,
 • beskriva problem som ledare kan ställas inför och hur sådana problem kan lösas, samt
 • uppvisa ett självreflekterande förhållningssätt

Innehåll

Moment 1: Projektledning

Momentet behandlar arbetsgången i ett projekt, där studenten praktiskt övas i detta.

Momentet innehåller följande:

Projektmodell, projektorganisation, problemdefinition, kravspecifikation, planering, planeringsverktyg, tidsplan, arbetsfördelning, informationssökning, dokumentation, möten, mötesteknik, mötesprotokoll, uppföljning, riskanalys, rapportskrivning och presentationsteknik.

Moment 2: Ledarskap

Momentet behandlar följande områden:

 • kartläggning av individens inlärningsstil, roll i gruppen och konfliktstil,
 • beslutsfattande och situationsanpassat ledarskap,
 • projektledning,
 • egna och andras handlingsmönster vid konflikt,
 • rak och effektiv kommunikation, samt
 • olikheter, etik och moral.

Undervisning

Föreläsningar, seminarieövningar, samt en övning som sker i projektform.

Examination

Muntliga och skriftliga övningar och inlämningsuppgifter:

Moment 1, (3 hp)

Moment 2, (4,5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan inte ingå i examen tillsammans med 1TG205 Projektledning på grund av innehållsmässigt överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin