Signaler och inbyggda system

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE682

Kod
1TE682
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Digitalteknik och elektronik, Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, Baskurs i matematik samt Linjär algebra och geometri I. Numeriska metoder och simulering samt Transformmetoder ska vara genomgångna.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande teori om linjära tidsinvarianta system och deras egenskaper, såsom stabilitet och kausalitet,
  • redogöra för grundläggande kunskaper i Fourieranalys för signalbehandlingssystem,
  • analysera och syntetisera enkla analoga system, samt realisera aktiva och passiva antiviknings- och rekonstruktionsfilter,
  • redogöra för grundläggande principer för sampling av tidskontinuerliga signaler inklusive samplingskriteriet och signalrekonstruktion,
  • analysera och syntetisera enkla digitala filter,
  • implementera digitala filter i en signalprocessor (DSP),
  • genom mätningar visa att ett komplett DSP-baserat signalbehandlingssystem, från analog insignal till analog utsignal, uppfyller given kravspecifikation.

Innehåll

Ohms och Kirchhoffs lagar på komplex form och begreppet impedans. Passiva och aktiva analoga filter och begreppen överföringsfunktion, gränsfrekvens och Bodediagram. Operationsförstärkare.

Fourier-, Laplace- och z-transformering av diskreta och kontinuerliga signaler och system. Samplingsteoremet. Begreppen poler, nollställen och beloppsytor. Stabilitet och kausalitet. Analys och syntes av analoga och digitala filter. Auto- och korskorrelation, matchade filter. Exempel på tillämpningar.

Implementering av digitala filter i signalprocessorer (DSP), val av filterarkitektur med hänsyn till numeriska begränsningar, realtidsprogrammering av DSP:er i ett imperativt språk.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig (3 hp) och muntlig (1 hp) tentamen på teori för signaler och system, laborationer (2 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE661, Signaler och system.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin