Statistik för ekonomer A8

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2ST087

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2ST087
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 mars 2019
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A4/4)

Mål

Efter avslutad kurs skall en student :

* ha kunskaper om grundläggande begrepp och synsätt i statistiken

* besitta grundläggande teoretiska kunskaper i sannolikhetslära och inferens som ligger till grund för de metoder som tillämpas inom statistiken

* äga förmåga att tillämpa några statistiska metoder för insamling, bearbetning och analys av kvantitativa och kvalitativa data, särskilt sådana med anknytning till ekonomens och samhällsvetarens verksamhetsfält

* kunna kritiskt granska undersökningsrapporter och slutsatser baserade på statistiska data

* kunna redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar

* kunna använda något standardprogram för bearbetning, analys och presentation av statistiska data.

Innehåll

Grafiska deskriptiva metoder och numeriska deskriptiva mått. Datainsamling och urvalsmetoder. Grundläggande sannolikhetslära, diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar. Samplingfördelningar. Punktskattningar och konfidensintervall. Parametrisk och icke-parametrisk hypotesprövning. Analys av samband mellan variabler, korrelation och enkel linjär regression. Index och tidsserier.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar samt lektionsundervisning och datorintroduktion i mindre grupper.

Examination

Examinationen består dels av ett skriftligt prov i slutet av kursen och dels av ett så kallat laborationsmoment. I laborationsmomentet ingår både inlämningsuppgifter och kunskapstester. En mer detaljerad beskrivning av laborationsmomentet återfinns i aktuell kursbeskrivning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Ekonomprogrammet.

Kursen kan inte ingå i en examen där kursen, A4, Grundläggande statistik ingår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin