Biovetenskap

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG107

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG107
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • följa kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi eller kandidatprogrammet i geovetenskap.
 • genomföra laborativt arbete och fältarbete självständigt och kritiskt granska och analysera biologiska, kemiska och fysikaliska förlopp samt egna mätresultat
 • beskriva modeller för olika typer av kemisk bindning och kunna förstå hur dessa bygger på atomernas elektronstruktur samt relatera ämnens egenskaper till deras uppbyggnad och bindningstyp
 • skriva formler för kemiska föreningar och reaktioner samt kunna tillämpa stökiometriska samband och utföra kemiska beräkningar
 • förklara hur olika faktorer påverkar en reaktions hastighet och diskutera och kvantitativt behandla kemisk jämvikt
 • förklara begreppen oxidation, reduktion, starka och svaga syror och baser
 • beskriva uppbyggnaden av och egenskaperna hos några biologiskt viktiga molekyler och beskriva de biokemiska huvuddragen i cellens metabolism och reproduktion
 • förklara struktur och dynamik hos ekosystem
 • beskriva principer för indelning av organismvärlden
 • identifiera och tillämpa grundläggande evolutionära processer
 • förklara arvsmassans strukturer och sambanden mellan dessa och individens egenskaper
 • beskriva reglering av och samspel mellan människans organssystem
 • diskutera fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom ramen för dessa modeller genomföra enkla beräkningar
 • beskriva och analysera några vardagliga företeelser och skeenden med hjälp av fysikaliska begrepp och modeller
 • beskriva energiprincipen och energiomvandlingar
 • beskriva huvuddragen i universums storskaliga utveckling
 • beskriva atomers struktur, samband mellan energinivåer och atomspektra samt fotonbegreppet
 • formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning
 • använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp och lösa trigonometriska ekvationer
 • tillämpa deriverings- och intregreringsregler vid problemlösning
 • förklara och använda tankegången bakom numerisk ekvationslösning, derivering och integrering
 • förklara innebörden av begreppet differentialekvation och ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå

Innehåll

Med utgångspunkt från några grundläggande biologiska problem inom olika teman som naturens principer, vatten, jämvikter, människan och evolution ska studenten tillägna sig adekvata kunskaper i matematik, fysik, kemi och biologi. Fokus läggs på sådana moment som studenten bedöms ha nytta av i fortsatta akademiska studier. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Undervisningen är temabaserad och ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, laborationer och fältstudier. Deltagande i praktiska övningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Prov i form av skriftliga prov, redovisningar muntligt och skriftligt samt hemtentamina genomförs i anslutning till kursens tema (naturens principer 7,5 hp, vatten 4,5 hp, jämvikter 6 hp,människan 7,5 hp och evolution 4,5 hp). För att kursen ska bedömas med betyget 3 förutsätts att obligatoriska moment bedömts godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin