Hindi D

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HD401

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5HD401
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den ingår dessutom som obligatorisk kurs i Orientalistikprogrammet, inriktning med huvudspråk hindi.

Behörighetskrav

Hindi A, Hindi B och minst 22,5 hp från Hindi C

Mål

Kursen syfte är att ge ytterligare fördjupad förmåga att läsa och tolka texter på hindi, goda muntliga och skriftliga färdigheter i språket samt fördjupade och breddade kunskaper i Indiens kultur och sociala förhållanden. Vidare har kursen som syfte att ge studenten en förmåga att självständigt genomföra och presentera en forskningsanknuten undersökning av en frågeställning rörande hindi.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

Avseende delkurs 1:

Hindi: text och språkfärdighet, 7,5 hp

* läsa och översätta skönlitterära texter på hindi

* översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i tidningar eller andra media på hindi

* föra en konversation med hinditalare

* skriva brev och redogörelser på hindi

* detaljerat redogöra för sydasiens geografi, kultur och levnadssätt

Avseende delkurs 2:

Se 5AA013 Litteraturvetenskaplig teori och metod för filologisk inriktning på Mellanösterns, Central-, Öst- och Sydasiens språk, 7.5 hp.

Avseende delkurs 3:

Självständigt arbete, 15 hp

* författa ett självständigt arbete över en speciellt studerad fråga och därvid med viss grad av självständighet genomföra en studie utifrån en forskningsanknuten frågeställning planera (sätta upp mål, urskilja deluppgifter och disponera tidsramarna för) denna arbetsuppgift, följa denna plan och ta självständigt ansvar för deluppgifter utifrån litteratursökning och -studier ge en översikt över forskningsläget vad gäller denna frågeställning skriftligen presentera resultatet av denna studie i en akademiskt välstrukturerad uppsats, med en för professionella syften väl utformad språkbehandling följa vedertagna formella konventioner vad gäller struktur och typografi och på ett korrekt sätt citera och referera källor samt skriva hänvisningar och referenser muntligen presentera och diskutera en sådan studie för en publik av jämbördiga studenter

bedöma en studie och uppsats inom ämnesområdet på liknande nivå utifrån vad gäller dess frågeställning, resultat, argumentation och presentation

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1: Hindi: text och språkfärdighet, 7,5 hp

Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp

Delkurs 3. Självständigt arbete, 15 hp

Ett självständigt arbete, som behandlar något ämne inom hindi, författas varpå denna behandlas vid ett uppsatsseminarium.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Examination sker genom skriftligt prov inom delkurs 1 och 2 samt genom fortlöpande bedömning under kursens gång. Specialkursens uppsats ska redovisas på ett seminarium.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen. Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i Indien.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin