Utbildningssociologi, forskningstekniker

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE229

Kod
4PE229
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 juni 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska förvärva färdigheter och insikter i för utbildningssociologin relevanta forskningstekniker, inklusive kvantitativa och kvalitativa, diakrona och synkrona, samt forskningsetiska aspekter av dessa.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • värdera och reflektera över för utbildningssociologin centrala forskningstekniker
  • samla in, bearbeta och analyser material av olika karaktär
  • förhålla sig till, och tillämpa, vetenskapliga etiska principer
  • författa en kort vetenskapliga rapport

Innehåll

Kursen omfattar de för utbildningssociologin mest centrala forskningsteknikerna, inklusive statistik, enkäter, intervjuer, observationer och dokumentstudier. Kursen fokuserar praktiska tillämpningar av dessa tekniker. Vetenskapliga etiska principer behandlas. Därtill fokuseras vetenskapligt rapportskrivande.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin