Modeller för biologiska system

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FB615

Kod
3FB615
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaci A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 april 2019
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Allmänt

Kursen kan ej läsas på distans.

Kursen ges på engelska.

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FB305 Modeller för biologiska system.

Behörighetskrav

För studenter inom:

- Apotekarprogrammet: minst 150 hp inklusive godkända kurser i farmakokinetik 7,5 hp, farmakologi och fysiologi samt genomgått alla tidigare kurser på termin 1-7

- Receptarieprogrammet: minst 120 hp inklusive farmakokinetik 7,5 hp och godkända kurser i farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5

- Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: minst 120 hp inom programmet, inklusive kurser motsvarande Farmakokinetik 7,5 hp och Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp

- Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling: antagen till programmet samt godkänd grundkurs i farmakokinetik

- Masterprogrammet i Läkemedelsmodellering: antagen och följt tidigare kurser inom programmet

- För studerande på fristående kurs: 150 hp inklusive kunskaper motsvarande 60 hp inom ämnena farmaci eller farmaceutisk biovetenskap, inklusive Farmakokinetik 7,5 hp och dels har kunskaper motsvarande Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna konstruera, förstå och använda läkemedelsinriktade datormodeller för biologiska system. Specifikt skall studenten:

* kunna formulera kompartmentmodeller i matematiska termer.

* kunna förklara och beskriva skillnaderna mellan direkta och indirekta effektmodeller.

* kunna redogöra för hur toleranseffekter kan introduceras i farmakodynamiska modeller.

* kunna redogöra för fysiologiska flödesmodeller och deras användningsområde jämfört med traditionella farmakokinetiska modeller.

* kunna utföra datorsimuleringar av farmakokinetiska/farmakodynamiska modeller hämtade från litteraturen samt använda dessa för att besvara

vetenskapliga frågeställningar.

* kunna redogöra för, samt tillämpa, metoder för uppskattning av läkemedelselimination hos människa från laboratoriedata.

* förstå metodiken för tillpassning av biologiska modeller till experimentella data samt kunna genomföra modelltillpassning i praktiken.

* kunna redogöra för grundläggande statistiska aspekter för utvärdering och tolkning av resultat erhållna genom modellering.

* visa förmåga att besvara vetenskapliga frågeställningar baserat på resultat från arbete med biologiska modeller.

Innehåll

Kursen behandlar datormodeller för biologiska system som är viktiga ur läkemedelssynpunkt. Speciellt kommer modeller för kliniska farmakokinetik- och farmakodynamikdata att betonas, men kursen kommer även att ta upp modeller av system som är betydelsefulla för preklinisk forskning inom läkemedelsområdet. Vikt kommer att läggas på värdering av resultatet från modellerna.

Kursen kommer vidare att belysa användningen av modellerna för att besvara vetenskapliga frågeställningar och studiedesignsfrågor. Tekniska, matematiska och statistiska aspekter på modellanpassning och icke-linjär regression av betydelse för användandet av modellerna, ingår som en integrerad del av kursen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av grupparbeten, datorlaborationer samt föreläsningar.

Obligatoriska moment är grupparbeten och datorlaborationer.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten. Omprov anordnas vid behov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Ges på engelska när samläsning sker med utbytesstudenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin