Infektionsbiologi i ett globalt perspektiv

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MK014

Kod
3MK014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Infektionsbiologi A1F, Medicinsk vetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 16 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Kursen ingår i termin tre på masterprogrammet i infektionsbiologi.

Behörighetskrav

Förkunskaper motsvarande 40 hp av de kurser som ingår i år ett på masterprogrammet i infektionsbiologi eller motsvarande. Detta motsvarar ingående kunskap om de biologiska mekanismer som reglerar infektiösa processer, hur infektioner diagnostiseras och behandlas samt kunskap om mikrobiell epidemiologi och evolution. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Förklara grundläggande principer och kunskap om viktiga, så kallade framväxande (emerging) infektionssjukdomar och zoonotiska infektioner samt kunna utveckla begreppen värddjur och vektorer.
  • Beskriva biologin hos olika typer av vektorer och värddjur, de patogener de sprider och allmänna principer för deras överföringscykler i naturen, samt hur dessa kan förhindras.
  • Beskriva biologin hos de patogener som har störst veterinärmedicinsk betydelse och analysera och utvärdera samhällsekonomiska konsekvenser av stora utbrott i t.ex. boskap.
  • Diskutera de viktigaste livsmedels- och vattenburna patogener med avseende på förekomst, reservoarer och smittvägar, och förklara hur riskerna för ett mat- eller vattenburet utbrott relaterar till hantering, beteende och regler.
  • Förklara och utvärdera metoder för övervakning och kontroll av patogena mikrober och diskutera epidemiologiska aspekter på metoder för att förebygga utbrott och sjukdom.
  • I ett globalt perspektiv identifiera och analysera de viktigaste infektionssjukdomarna, inklusive problem som rör fattigdom, undernäring och otillräckliga sanitära förhållanden samt etiska överväganden i utvecklingsländer.
  • Tolka, kritiskt bedöma, extrahera och kommunicera vetenskapliga rapporter och annan relevant information inom kursens ämnen

Innehåll

Kursen bygger på ett omfattande ”One health” perspektiv och ger en förståelse för hur nya patogener kan uppstå och spridas mellan djur och människor och hur människors, djurs och ekosystems hälsa är sammanlänkade.

Kursen består av tre moduler: Infektioner hos djur och människor (IAH, 5 hp), Livsmedelssäkerhet (FS, 5 hp) och Global hälsa (GH, 5 hp). Tillsammans kommer de tre modulerna att ge en djupare kunskap om globala utmaningar inom infektionsbiologi, och en övergripande förståelse för infektionssjukdomars uppkomst och spridning.

I IAH-modulen kommer samspelet mellan djur och människor att diskuteras i detalj och ge kunskap om hur biologin hos vektorer och värddjur påverkar överföringen av patogener till människor och husdjur. Detta inkluderar förståelse för olika aspekter av djurhållning, och hur detta relaterar till människors hälsa.

I FS diskuteras livsmedelssäkerhet och hur livsmedelshygien är viktig för människors hälsa. Denna modul ger kunskap om risker och utmaningar inom livsmedelsindustrin, hur man uppnår en säker livsmedelsproduktion samt en förståelse av riskbedömningar och hur myndigheter och industri arbetar för att säkerställa säker mat.

I den sista modulen, GH kommer betydelsen av infektionssjukdomar att diskuteras i ett globalt perspektiv. En del av denna modul består av en frivillig fältresa till ett utvecklingsland där studenterna kommer att få en djupare förståelse för de globala utmaningarna inom infektionsbiologi.

Verktyg för övervakning, kontroll och förebyggande av sjukdomsutbrott kommer att diskuteras i alla tre modulerna.

Undervisning

Undervisningen ges på engelska och består av föreläsningar, seminarier samt praktiska och teoretiska uppgifter. Seminarier och uppgifter är obligatoriska.

Om resurser finns avslutas kursen med en fältstudie.

Examination

Skriftliga prov med betygsgrad underkänd, godkänd eller väl godkänd avslutar respektive modul. De obligatoriska momenten examineras vid seminarier, muntliga presentationer/redovisningar och genom skriftliga redovisningar och ges betyget underkänd eller godkänd.

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga skriftliga prov och obligatoriska moment. Slutbetyg på kursen baseras på en sammanvägning av betyg på alla ingående kursdelar. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin