Virologi och fördjupad immunologi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 3KB016

Kod
3KB016
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 6 april 2022
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Allmänt

Ingår i biomedicinprogrammet.

Behörighetskrav

Biokemi, 7 hp, Anatomi, 8 hp, Cell-och molekylärbiologi, 15 hp, Kemi för biomedicin, 15 hp, Immunologi, 5 hp, och Vävnads- och utvecklingsbiologi, 15 hp, eller motsvarande.

Mål

Mål för kursdel virologi (8.5 hp)

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna:  

 • redogöra för viruspartikelns uppbyggnad, beståndsdelar och egenskaper samt klassificering av virus.
 • redogöra för virusreplikation i den virusinfekterade cellen och dess effekter på densamma.
 • redogöra för virusförökning i den virusinfekterade individen och patogenes samt viral epidemiologi.
 • redogöra för immunsvar mot virus, virusvacciner och antivirala läkemedel. 

Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • sammanställa experimentella resultat och observationer inom området virologi, tolka dessa och presentera dem muntligen och skriftligen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • reflektera över huruvida den av studenten själv inhämtade kunskapen täcker kursmålen
 • värdera virologiska forskningsresultat publicerade i vetenskapliga, internationella tidskrifter 
 • värdera virologisk information publicerade i massmedia, inklusive internet och sociala medier 

Mål för kursdel fördjupad immunologi (1.5 hp)

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenten kunna: 

 • redogöra för immunsystemets (dys)funktion vid allergi och typ 2 immunitet.
 • redogöra för utvecklingen av primära och sekundära immunbrister, samt avstötningsreaktioner.
 • redogöra för mekanismer som immunsystemet använder sig av för att bekämpa infektionssjukdomar, och principer för och design av vacciner.

 Färdighet och förmåga 

Efter kursen ska studenten kunna:

 • sammanfatta, presentera och kritiskt diskutera immunrelaterade aspekter vid sjukdomar och immunbrister på avancerad nivå. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen ska studenten kunna:

 • relatera basal immunologisk kunskap till sjukdomsutveckling, immunbristproblematik, och principer för vaccination. 

Innehåll

Innehåll för kursdel virologi (8.5 hp)

Virustaxonomi, viktiga humanpatogena virusfamiljer, virusstruktur och uppbyggnad, infektionsprocessen på cellnivå, organismnivå och populationsnivå, patogenes, molekylära interaktioner mellan virus och värdcell, virus påverkan på värdcellen, immunsvar mot virus, virusvaccin, antivirala medel.

Innehåll för kursdel fördjupad immunologi (1.5 hp)

Immunologisk förståelse kring allergiska sjukdomar och typ 2 immunitet, transplantationsproblematik, infektionssjukdomar, vacciner, och immunbristsjukdomar.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier samt träning i att läsa, förstå, muntligen och skriftligen presentera och kritiskt granska vetenskapliga forskningsresultat publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter samt annan vetenskaplig litteratur. Närvaro är obligatorisk vid seminarier och muntliga presentationer.

Delar av undervisningen kan komma att ske på engelska.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov på båda de ingående kursdelarna virologi och fördjupad immunologi.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin