Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1GV129

Kod
1GV129
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Vindkraft - grundkurs 7,5 hp, Energi och miljö 7,5 hp, Vindkraft - planering 7,5 hp eller Energiproduktion och nyttjande 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de mångdimensionella egenskaperna hos förnybar energiteknik
  • dela upp förnybara energiprojekt i rimliga hållbarhetskriterier (energi, ekonomi, teknik, miljö och samhälle)
  • bedöma dessa kriterier på en kvalitativ och/eller kvantitativ grund och göra en jämförande utvärdering av potentiella konkurrerande projekt
  • redogöra för grundläggande aspekter inom Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)
  • tillämpa grundprinciperna i MCDA för vindkraft

Innehåll

Kursen behandlar mångsidig och integrerad bedömning av förnybara energitekniker samt urvals- och beslutsanalys vid planering för förnybar energi.

Multi-Criteria Decision Analysis: Grunderna för metoden och operativa konsekvenser. Tillämpning av grundläggande MCDA metoder för beslut vid vindkraftsplanering.

Undervisning

Kursen ges som en nätbaserad kurs. Uppgifterna lämnas in i e-klassrummet, och studenten får personlig återkoppling från läraren. Diskussionsforum finns tillgängligt.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 6 hp

Skriftlig essä 1,5 hp

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med 1GV089, Introduktion till urvals- och beslutsanalys i planering för förnybar energi med fokus på vindkraft.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin