Programmeringsteknik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD722

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD722
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda programspråket Python med stöd av verktyg för testning, felsökning och versionshantering, både i form av att skriva egen kod och kunna förklara vad en given kod utför;
  • redogöra för begreppen polymorfi i allmänhet och duck typing i Python och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
  • implementera rekursiva lösningar till olika problem;
  • beskriva principen för analys av algoritmers effektivitet och utföra sådan analys av enklare algoritmer;
  • beskriva och använda de grundläggande datastrukturerna lista, hashtabell och träd samt med dessa som grund kunna implementera abstrakta datatyper som stackar, köer, generatorer och avbildningar;
  • beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program;
  • implementera program med såväl enkla sekventiella flöden som händelsedrivna flöden, inklusive enkla former av parallell bearbetning, och diskutera skillnaderna.

Innehåll

Fortsatt programmering i Python: polymorfi, duck typing, undantag. Begreppen stackar, köer, enkla grafer som listor och träd, hashtabeller, avbildningar i allmänhet med Pythons Dictionary som specialfall. Generatorer med stöd av nyckelordet yield.

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Felsökning, versionshantering och testning. Analys av asymptotisk tidskomplexitet. Egenskaper hos Python som språk och programmiljö jämfört med C++. Implementerade och enklare prestandajämförelse för samma algoritm i Python och C++.

Representera kod som objekt, inklusive lambdauttryck, och använda detta för händelsedriven och parallell programmering i Python.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner/laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin