Marknadsrätt och marknadsstrategier

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HR132

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HR132
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Handelsrätt G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 februari 2020
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen är på B-nivå, ges som fristående kurs och kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordning så medger.

Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp, eller grundläggande juridiska studier om 15 hp vid svenskt universitet eller högskola.

Mål

Kursen skall utveckla studenternas förmåga att utifrån ett handelsrättsligt perspektiv på beslut, avtal och andra marknadsrelevanta beteenden på ett självständigt sätt kunna identifiera, hantera och analysera rättsligt relaterade frågeställningar. I det ingår även att göra riskanalyser, klarlägga möjligheten till riskeliminering och förstå hur företag kan förhålla sig till generella hållbarhetsfrågor.

Efter genomgången kurs förväntas studenterna:

  • ha förmåga att identifiera rättsliga och andra relevanta frågeställningar i samband med kommersiell verksamhet på marknaden.
  • förstå betydelsen av de identifierade frågeställningarna.
  • kunna analysera innehållet i den rättsliga regleringen med utgångspunkt från en given situation.
  • kunna analysera vilka handlingsalternativ olika aktörer har utifrån givna förutsättningar.
  • ha förmåga att göra handelsrättsligt rationella och medvetna val utifrån de handlingsalternativ som analyserats.
  • ha förmåga att förstå, utforma och konkretisera marknadsrättsliga strategier.

Innehåll

Under kursen kommer deltagarna att ingående studera de problem och frågeställningar som kan bli aktuella i samband kommersiell verksamhet. Perspektivet är det enskilda företaget och dess möjligheter på en marknad. Perspektivet är också det handelsrättsliga där kunskapen om de rättsliga reglerna och andra relevanta förutsättningar främst syftar till att ge nödvändigt underlag för välgrundade affärsbeslut. Vidare är utgångspunkten att sådana affärsbeslut förutsätter tillräckliga kunskaper om både ändamålsenliga metoder och aktuella rättsregler.

Kursen berör flera ämnesområden som är föremål för fördjupade studier. Ett delområde är de regler och strategier som gäller användning och skydd av immateriella tillgångar. Ett annat är de regler som faller inom ämnet marknadsföringsrätt. Ett tredje är de straffrättsliga reglerna om korruption och andra otillbörliga beteenden. Ett fjärde rör de regler som är till för att skydda den effektiva konkurrensen. Ett femte gäller företags interna regler om socialt ansvar och olika konsekvenser av egna åtaganden om hållbarhet i olika avseenden. Slutligen ingår studier av de särskilda förhållanden som gäller det offentliga som aktör på marknaden och de rättsliga frågor som gäller relationen mellan det offentlig och det privata.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt handledning i samband med projektarbeten. Föreläsningarna vid kursintroduktion, introduktionen till projektarbetet och redovisningen av projektarbetet sker på campus och närvaro är obligatoriskt. Föreläsningar och seminarier är i övrigt webbaserade. Tentamen genomförs på campus.

Examination

Examinationen sker i två moduler:

  1. Skriftlig och muntlig redovisning, enskilt såväl som i grupp, 5 hp
  2. Skriftlig tentamen, 10 hp

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Slutbetyg för kursen bestäms genom en sammanvägning av kursens examinationsmoduler. För betyget G på hela kursen krävs att deltagaren erhållit betyget G på båda examinationsmodulerna. Betyget VG på hela kursen ges deltagare som dessutom erhållit betyget VG på minst en av examinationsmodulerna.

Eventuella kompletteringsuppgifter avseende den första examinationsmodulen mottas löpande med reservation för att rättningen kan ta längre tid än 25 kalenderdagar. Studenter som fått betyget Underkänd (U) på andra examinationsmodulen har möjlighet till omtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Obligatoriskt deltagande krävs vid seminarierna och vid redovisningen av projektarbetet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin