Industritillämpat projekt i energiteknik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TS313

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TS313
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Energiteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 februari 2020
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp inklusive 90 hp inom teknik/naturvetenskap. 20 hp energiteknik på avancerad nivå.

Mål

Kursens syfte är att förse studenten med kunskaper och färdigheter i planering, organisation och genomförande av projekt med användning av företagslika rutiner för projektledning, kvalitetssäkring och dokumentation, samt att ge förståelse för sambanden mellan energiprincipen, ett hållbart samhälle och teknisk och ekonomisk utveckling.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • arbeta effektivt i ett energirelaterat projekt, dvs. demonstrera färdigheter i planering, ledarskap och organisation,
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom givna ramar,
  • syntetisera tidigare kunskaper och självständigt söka efter och använda ny information och nya kunskaper för att föra projektet i mål,
  • välja och använda modellerings- och simuleringsverktyg när detta är relevant,
  • rapportera och dokumentera arbete och resultat enligt en given standard.

Innehåll

Kursen genomförs i form av ett projekt, relaterat till energiteknik och hållbar (ekologisk, ekonomisk och samhällelig) utveckling, av en eller flera grupper med stöd av en handledare. Projektet definieras i samarbete med ett företag eller myndighet.

Introducerande föreläsningar presenterar praktisk projektarbetsmetodik och projektledning. Projektuppgiften utformas på ett sådant sätt att studenterna måste utnyttja tidigare kunskaper samt söka efter och använda ny information och kunskaper. Modellering och simulering kommer att vara användbara metoder för olika delproblem. Inledande projektplan för beslut om projektstart och löpande projektdokumentation som underlag för kvalitetsuppföljning ska produceras i enlighet med given standard.

Under projektets gång kommer studenterna att konfronteras med, och tvingas lösa, problem relaterade till resursanvändning, regulatoriska krav, bieffekter på systemnivå, ledarskap och gruppdynamik, införande- och produktionskostnader, marknadsanpassning och produktens livscykel.

Undervisning

Föreläsningar, projektmöten, seminarier och studiebesök.

Examination

Skriftlig projektplan. Skriftlig projektrapport, inkluderande fullständig projektdokumentation, samt ett slutseminarium där projektresultat och implementering försvaras. Aktiv närvaro på projektmöten och seminarier under kursens gång. Individuell skriftlig inlämningsuppgift och muntlig tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin