Grekiska och bysantinologi: självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5GR801

Kod
5GR801
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Grekiska och bysantinologi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med grekiska som huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • visa brett kunnande inom området grekiska och bysantinologi,
  • visa fördjupad teori- och metodkunskap inom området,
  • visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom området,
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används med särskild hänsyn till området,
  • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning med relevans inom området,
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap,
  • visa förmåga att skriftligt klart redogöra för en vetenskaplig undersökning,
  • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra ett kvalificerat vetenskapligt forskningsarbete och dess deluppgifter inom givna tidsramar, och
  • visa förmåga att muntligt diskutera ett annat vetenskapligt arbete på motsvarande nivå,visa förmåga att muntligt försvara det egna arbetet.

Innehåll

Kursen består av ett självständigt arbete i form av en uppsats och baserat på ett studium av texter och vetenskaplig litteratur.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning. Denna handledning kan genomföras såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examination sker i form av ventilering och försvar av den egna uppsatsen, samt opposition av annan uppsats. Om annan uppsats inte finns tillgänglig kan opposition utbytas mot skriftlig uppgift i form av kritisk sammanfattning av forskningsartikel. Uppsatsen skrivs på engelska eller svenska. Ventilering sker på engelska eller svenska. Efter ventilering har studenten en med examinator överenskommen tid (normalt två-tre veckor) att inkomma med en slutversion av det självständiga arbetet, där de synpunkter som inkommit vid ventilering kunnat beaktas.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin