Semitiska språk: självständigt arbete

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5AA901

Kod
5AA901
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med semitiska språk som huvudområde samt 22,5 hp semitiska språk på avancerad nivå.

Mål

Ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap. I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på huvudspråket kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas. Det självständiga arbetet ska stå i relation till de kunskaper och färdigheter som i övrigt förvärvats inom masterutbildningen. Det ska ge studenten god kunskap om hur man söker vetenskapliga fakta, hur man prövar vetenskapliga hypoteser och om hur man planerar, genomför och redovisar ett vetenskapligt arbete samt såväl teoretisk som filologisk fördjupning inom minst ett semitiskt språk.

Efter avslutad kurs ska studenten har uppnått avsevärd förtrogenhet med ett tematiskt eller språkligt ämnesomårde, samt:

* kunna självständigt genomföra en undersökning inom semitisk språk- eller litteraturvetenskap

* kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion

* kunna samla in, ordna och analysera ett relevant material

* kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur

* kunna förhålla sig till kritik och kommentarer på sådant sätt att kvaliteten på examensprojektet förbättras

* kunna på ett stilistiskt adekvat sätt skriftligt presentera den genomförda undersökningen

* kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten

Innehåll

Det färdiga examensarbetet ska redovisas i form av en uppsats om 50-80 sidor, företrädesvis på engelska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på stor självständighet och säker tillämpning av vetenskaplig metodik. I nära anslutning till pågående semitistisk forskning görs sökning, studier och sammanfattning av vetenskaplig litteratur, praktiskt/filologiskt arbete med textmaterial och sammanställning och kritisk analys av resultat samt muntlig och skriftlig redovisning. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

Undervisning

Undervisning ges i form av obligatoriska seminarier samt enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Examination

Arbetet i sin helhet examineras i seminarieform under diskussion med en annan magister/masterstudent som opponent samt i närvaro av ämnesexpertis. Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar. Vid bedömningen av uppsatsen tas särskild hänsyn till graden av akribi, logisk framställning, primärmaterialets urval och relevans, språklig/filologisk kompetens, användning av vetenskaplig metod, refererande och recenserande kvaliteter samt vetenskaplig djärvhet och kreativt tänkande.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin