Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)

20 veckor

Kursplan, Förutbildning, 5PU010

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PU010
Utbildningsnivå
Förutbildning
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska. (Undantag från kravet på kunskaper i engelska kan ges.) Förkunskaper i svenska krävs och styrks genom särskilt lokalt inträdesprov.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • visa kännedom om samt relativt säkert kunna tillämpa grundläggande grammatiska regler i tal och skrift
  • förstå huvuddragen av innehållet i autentiska texter
  • kunna skriva enkla sammanhängande texter med en genomtänkt struktur och ett relativt varierat ordförråd
  • kunna ta aktiv del i diskussioner om olika ämnen och framföra underbyggda åsikter
  • kunna hålla relativt flytande förberedda presentationer med en genomtänkt struktur och adekvat ordförråd
  • visa kännedom om grundläggande uttalsregler samt medvetet om det egna uttaletförstå huvuddragen i tydlig standardsvenska som gäller bekanta ämnen och okomplicerat sakinnehåll

Innehåll

Kursen vänder sig till den som har vissa förkunskaper och vill bedriva intensiva heltidsstudier i svenska med mycket eget ansvar och med sikte på akademiska studier. Kursen innehåller varierande uppgifter och övningar, både individuella och i grupp. Vardagligt och akademiskt språkbruk behandlas med fokus såväl på språkets form som på dess funktion.

Undervisning

Undervisningen ges i form av, lektioner och gruppövningar. De studerande arbetar också enskilt, i par och i smågrupper med olika typer av uppgifter. Uppgifterna är i stor utsträckning problembaserade. Redovisningar sker skriftligt och/eller muntligt, enskilt eller i grupp. Uttalsträning äger rum i lärostudio. De studerande förväntas aktivt bedriva självstudier.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång och med muntligt och skriftligt slutprov.

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin