Ämnesdidaktiska perspektiv inom svenska som andraspråk

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SV162

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SV162
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 oktober 2019
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Behörighetskrav

60 hp i svenska som andraspråk.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin