Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2SC099

Kod
2SC099
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Sociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 januari 2020
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen ges som programkurs (s.k. färdighetskurs) inom ramen för Masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursen kan komma att ges på engelska.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

  • Kunna använda sig av, värdera och kritiskt reflektera kring olika kvalitativa metoder inom samhällsvetenskaperna
  • Uppvisa förmåga att välja adekvata kvalitativa metoder för forskningsprojekt
  • Kunna reflektera kritiskt över olika metoders inverkan på samhällsvetenskapliga studier.

Innehåll

På kursen presenteras olika kvalitativa metoder och deras frågeställningar och användande behandlas. Studenterna får i tillämpningsövningarna även lära sig att använda de olika metoderna.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i seminarier är alltid obligatoriskt. Motiverad frånvaro vid obligatoriska moment kan endast till en mindre del kompenseras genom inlämningsuppgifter. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle.

Examination

Kursen examineras genom skriftligt individuellt arbete och aktivt muntligt deltagande i seminarier. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda motiverade skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i samhällsvetenskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin